LynnConway.com Web
Succesvolle transseksuele vrouwen:
Links en Foto’s
 
door Lynn Conway
Copyright © 2001-5, Lynn Conway
http://www.lynnconway.com
 

Vertaald door Evelien Snel

 

 

 

 

See also the original English version of this page:

TS Women's Successes

 

In de Verenigde Staten wonen naar schatting 30.000 á 40.000 transseksuele vrouwen, die een geslachtsveranderende operatie hebben ondergaan. Vele duizenden zijn op dit moment bezig met hun transitie van man naar vrouw. Dat is een veel groter aantal dan het grote publiek vermoedt, doordat een groot deel van deze mensen dit zorgvuldig voor de buitenwereld verborgen houdt. Met name veel vrouwen die een succesvolle transitie achter de rug hebben en opnieuw een bestaan hebben opgebouwd, houden dit zorgvuldig geheim. Ze leven in "stealth mode" (dat wil zeggen dat ze alle sporen van hun vroegere identiteit zorgvuldig hebben uitgewist) of ze beperken de zichtbaarheid van hun vroegere leven min of meer (we noemen dat ook wel "woodworked"). Ze hebben het verleden achter zich gelaten en richten zich op de toekomst. Verwijzingen naar hun verleden zouden er toe kunnen leiden dat ze het etiket van transseksueel krijgen opgeplakt, wat hun integratie in de maatschappij bemoeilijkt.

Velen slagen er zo goed in hun vroegere identiteit te verbergen, dat ze gewoon als vrouw kunnen functioneren. Deze onzichtbaarheid leidt ertoe dat veel mensen denken dat man-naar-vrouw transseksualiteit een heel zeldzaam verschijnsel is. En zo is het niet. Statistisch onderzoek heeft uitgewezen dat dit voorkomt bij 1 op de 250 á 500 mensen die als jongen geboren worden en dat in de Verenigde Staten 1 op de 2500 mannen door chirurgische ingrepen in vrouwen veranderd zijn*. Transseksualiteit komt dus tweemaal zoveel voor als multiple sclerose of een hazenlip.

Doordat we zo weinig weten over de successen, ontstaat de indruk dat een geslachtsverandering meestal nare gevolgen heeft. We zien transseksuelen alleen maar in het nieuws als een “bekende Nederlander” van geslacht verandert of als een transseksueel het slachtoffer is van discriminatie of zinloos geweld. We horen in het nieuws nooit iets over de resultaten van geslachtsverandering op de langere termijn. Alleen de strijd die mensen leveren voor en tijdens hun transitie is voor de media interessant. Wat daarna gebeurt, daar horen we zelden meer iets van. En zo wordt het negatieve beeld in stand gehouden.

Jonge transseksuelen hebben door dit alles geen positieve rolmodellen. Er zijn zelfs programma’s zoals de Jerry Springer show, waarin acteurs expres een erg negatief, stereotiep beeld van transseksuelen laten zien. Het is geen wonder dat ze op die manier doodsbang worden om iets van hun gevoelens aan hun omgeving te laten zien. Ze worden continu herinnerd aan de discriminatie en het geweld, waarmee transseksuelen geconfronteerd worden en ze weten niets van de grote aantallen vrouwen die dat soort moeilijkheden overwonnen hebben. Voor zichzelf zien ze dus geen enkele uitweg uit hun problemen. Dit negatieve beeld leidt er vaak toe dat deze jonge mensen ten onrechte gebukt gaan onder gevoelens van schaamte, angst en schuld. Daarom laten ze vaak vele kostbare jaren van hun leven voorbijgaan, voordat ze hulp durven zoeken en sommigen vinden zelfs nooit de moed om hun probleem aan te pakken.

De laatste tijd komt er verbetering in deze situatie. Veel transseksuele vrouwen hebben na hun operatie websites gemaakt, waarop ze hun verhaal doen. Het Internet biedt de mogelijkheid om min of meer anoniem te publiceren en dat maakt het mogelijk, dat deze vrouwen anderen kunnen helpen, zonder dat hun omgeving hoeft te weten dat ze transseksueel zijn. Ze doen dus hun “coming out” in de virtuele wereld van het Internet en die staat los van hun gewone leven, voor zover ze dat willen. Op die manier maken ze het voor anderen mogelijk om van hun ervaringen te leren. De pagina’s van deze vrouwen zijn te vinden via websites zoals deze. Lynn hoopt dan ook, dat meer en meer vrouwen van deze mogelijkheid gebruik zullen maken.

Op deze site zijn verwijzingen te vinden naar een breed gezelschap van transseksuele vrouwen. Ze komen uit verschillende landen, ze zijn van verschillende rassen en van verschillende etnische achtergrond. Hun geslachtsverandering heeft op verschillende leeftijden plaatsgevonden. Bij sommigen is dat al lang geleden, bij anderen nog maar kort. Sommigen komen openlijk uit voor hun transseksualiteit, anderen houden die verborgen voor hun omgeving.

Veel van deze vrouwen hebben veel moeilijkheden ondervonden bij hun transitie, vooral zij die lang geleden zijn overgegaan. Sommigen zijn opgeklommen vanuit miserabele situaties, soms zelfs als dakloze, maar zijn er wel in geslaagd een bestaan op te bouwen. Anderen hebben het minder moeilijk gehad. Hun transitie is nog niet zo lang geleden en ze leven in de meer ‘verlichte’ westerse landen. Sommigen hebben zelfs het geluk gehad, dat ze al op jonge leeftijd zijn ondersteund bij hun transitie door hun ouders. Je zult merken, dat deze website niet bedoeld is als een “eregalerij” of iets dergelijks. Het is alleen de bedoeling om representatieve voorbeelden te laten zien van de vele verschillende manieren waarop deze vrouwen een bestaan hebben opgebouwd. En dat zorgt voor positieve rolmodellen voor jonge transseksuelen. Veel van deze vrouwen zijn ook bereikbaar via het Internet om anderen te helpen.

Deze vrouwen zijn niet “succesvol” in de zin dat ze het ver geschopt hebben in hun carrière of dat ze rijk geworden zijn, noch omdat ze knap zijn of bekend geworden als artiest. Natuurlijk zijn dat wel belangrijke dingen in het leven. We kunnen er aan zien dat een geslachtsverandering niet per sé betekent dat je kansen op succes in de maatschappij zijn afgesneden. Waar het vooral om gaat dat is het gevoelsleven van deze mensen. Hun succes ligt in het “leven in het wild” als transseksueel. We zien dat aan hun blije gezichten en we kunnen dat tussen de regels door lezen in hun levensverhaal. Het zijn vrouwen die hun probleem met transseksualiteit overwonnen hebben en nu een aangenaam, comfortabel en veilig leven leiden.

Al deze verhalen samen kunnen helpen om het beeld dat mensen van transseksuelen hebben te verbeteren. Tenslotte leveren ook wij een waardevolle bijdrage in de maatschappij, elk in ons eigen beroep: Als arts of advocaat, als wetenschapper, ingenieur of programmeur, als piloot, als zelfstandig ondernemer, manager of administratief medewerkster, als hoogleraar of student, in de politiek, in het onderwijs, bij de politie, als vakman, als fotomodel of als entertainer. Onze lichamelijke overgang van man naar vrouw is reëel en volledig. Niemand kan die ontkennen. Velen van ons zijn echtgenote, geliefde of partner in een langdurige liefdesrelatie. Als je de links op deze pagina’s volgt, zie je echte mensen en je ziet hun ervaringen als transseksuele vrouw.

Lynn hoopt, dat de ervaringen van deze vrouwen voor anderen kunnen werken als ‘hart-onder-de-riem’. Vooral voor jongeren die ontdekken dat ze in het verkeerde geslacht geboren zijn. Het is belangrijk dat zij al als tieners leren dat de medische wetenschap tegenwoordig in staat is om dat op te lossen, dankzij de mensen die hen zijn voorgegaan. Ook voor hun ouders en naaste familie en vrienden is het belangrijk om daarvan kennis te nemen. De medici zijn tegenwoordig in staat om fantastische resultaten te bereiken, vooral bij jonge mensen. Dat is veel beter dan tientallen jaren lang met angst en twijfels te moeten leven voordat je uiteindelijk toch besluit om van geslacht te veranderen. Maar daarvoor is het nodig dat ouders hun kind gaan zien als ‘een meisje met een lichamelijk probleem’ in plaats van als ‘jongen met een psychisch probleem’. Een jong, transseksueel meisje (dat is geboren in een mannelijk lichaam) kan zich succesvol ontwikkelen tot een volwaardige, volwassen vrouw, als ze daarbij steun van haar ouders krijgt.

 

[Meer informatie over man-naar-vrouw (MtF) transseksualiteit

is te vinden op Lynn's TG/TS/IS informatie pagina’s]

[*Meer over de aantallen transseksuelen in de wereld is te vinden op Lynn's Prevalence pagina]

[Informatie over de geslachtsverandering van man naar vrouw door middel van

een operatie (“SRS”) is te vinden op Lynn's  SRS pagina]

[Links naar andere sites over MtF geslachtsaanpassing zijn te vinden onder  TS Women's-Resources]

 
 
 

 
 
Fotogalerij van Successen:
 
 

 Fotogalerij

Pagina 1

 Fotogalerij
Pagina 2

Fotogalerij
Pagina 3

 Fotogalerij
Pagina 4
 

 

You can also locate all the

women's photos and stories by consulting the

Directory of Successes

  

 

 
 
Het doel van deze pagina’s:
 

Deze pagina’s zijn vooral bedoeld als rolmodellen voor personen die van geslacht moeten veranderen. Jonge transseksuele meisjes kunnen wanhopig worden van angst voor hun toekomst. Zoals uit deze pagina’s blijkt is er wel degelijk hoop voor de toekomst van deze jonge vrouwen: velen zijn hen voorgegaan en die zijn goed terecht gekomen.

Ook mensen uit de naaste omgeving van transseksuelen, zoals ouders, familieleden, vrienden en anderen die in hun leven een belangrijke rol spelen kunnen door deze pagina’s gaan inzien dat een geslachtsaanpassing niet hoeft te leiden tot een gemarginaliseerd bestaan. Natuurlijk zijn er moeilijkheden te overwinnen, maar vele transseksuele vrouwen zijn na hun operatie in staat een zinvol en gelukkig bestaan op te bouwen.

Deze pagina’s zijn ook bedoeld als aanval op de traditionele, stereotype beelden die er in onze maatschappij nog bestaan over vrouwen die een geslachtaanpassing hebben ondergaan. Na het lezen van deze pagina’s kan niemand volhouden dat het beeld dat de media en zelfs sommige “deskundigen” ons voorspiegelen klopt.

Lynn moedigt de lezers van deze pagina’s ook aan om ze pro-actief te gebruiken bij het bestrijden van negatieve stereotiepen in de media. Als er weer eens een programma of publicatie verschijnt, waarin een verkeerd beeld van transseksuele vrouwen wordt gegeven, SCHRIJF dan de auteur en de uitgever aan en geef ze de URL van deze website. Leg ze de vraag voor, waarom ze zulke onwaarheden publiceren, terwijl er zoveel bewijsmateriaal is dat hun beweringen tegenspreekt.

Het materiaal dat hier gepresenteerd wordt is ook heel goed te gebruiken om een DISCUSSIE aan te gaan met “experts” en “autoriteiten” in de kerk, in de medische wereld, in de psychiatrie, in de ambtenarij, bij personeelszaken, bij politie en justitie en in de politiek. Als zo’n “expert” weer eens met een onjuist gezichtspunt over transseksuele vrouwen naar voren komt, vecht dat dan aan en sta er op dat ze zich informeren door deze pagina’s te lezen.

In het verleden is er heel veel DOOR ANDEREN OVER ONS GESPROKEN. Altijd door anderen: artsen, psychiaters, kerkleiders, advocaten, “ethici”, politici, genderspecialisten en tegenwoordig ook activisten uit de homobeweging en feministen. Al die “experts” van buitenaf hebben hun zegje gedaan, elk vanuit hun eigen achtergrond en met hun eigen beeld over wie en wat wij zijn. Neem nou de pagina’s op deze website die geweid zijn aan de controverse rond het boek van de psycholoog J. Michael Bailey, waarin transseksuele vrouwen op een heel denigrerende en karikaturale manier worden beschreven. Lees hier over Bailey’s boek  (meer)

Bailey en andere “experts” hebben alleen onderzoek gedaan onder een kleine, niet-representatieve, groep van “trans”-vrouwen. Sommigen hebben zelfs helemaal geen transseksuelen gesproken. Er zijn onder de “experts” maar weinigen die kennis hebben gemaakt met succesvolle vrouwen die een geslachtsaanpassing hebben ondergaan. En toch menen ze het recht te hebben om “voor ons” te spreken. Ze vertellen de buitenwereld hoe die over ons moet denken en ze spinnen bizarre theorieën over hoe wij in elkaar zitten.

Hoe is het mogelijk dat zulke onwaarheden verkocht worden? Daar is een simpele verklaring voor: Juist doordat postoperatieve vrouwen zo “onzichtbaar” zijn in de samenleving, blijven onze successen verborgen. Maar de transseksuelen zelf zijn ook tekort geschoten, doordat ze de moed niet hadden om de verkeerde stereotiepen in de maatschappij aan te vechten.

Welnu, die tijd is voorbij. We treden naar voren uit de onzichtbaarheid en we gaan meer en meer “voor onszelf spreken”.

Het is gebleken, dat de meest effectieve manier om ons “uit te spreken” is door een interessant, productief en gelukkig leven te leiden. Ons levensverhaal spreekt dan boekdelen en daardoor kunnen de oude stereotiepen van de “experts” in de publiciteit weerlegd worden. Wie wij zijn is tenslotte geen kwestie van “theorie” of “mening” of “wie het hardst schreeuwt heeft gelijk”. Er is geen beter bewijs dan het levend bewijs van echte transseksuelen in het echte leven.

Iedereen kan hieraan meewerken, door zulke successen openbaar te maken. Laat het weten aan artsen, psychiaters, kerkleiders, advocaten, politici, genderspecialisten enzovoort. Laat het ook weten in de homobeweging en onder feministen. Alle buitenstaanders die ooit “voor ons” gesproken hebben moeten nu maar eens leren wie wij werkelijk zijn. En ze moeten vooral op de hoogte zijn van de, nu zichtbare, reële successen die we hebben geboekt.
 
 

 

 

 
Verwijzingen voor jonge MtF (man naar vrouw) transgenders
 

Er zijn hele goede websites met informatie voor jonge transgenders en transseksuelen. Lynn verwijst vooral naar de “Pagina’s van Tante Jenni” ( “AntiJen Pages" ) en de pagina’s van Andrea James: " Transitioning Early in Life ". Jenni en Andrea kunnen je ook verwijzen naar hulpverlenende instanties. Ze staan altijd klaar om iemand de helpende hand te reiken.

[Noot van de vertaler: In Nederland kun je goed terecht bij de werkgroep transseksualiteit van Humanitas, zie http://www.transvisie.nu ]

Emily Hobbie heeft een  website onder de naam “Genderpeace”, die ook gericht is op jonge transseksuelen. Het doel van Emily's site is vooral om jonge trans meiden te helpen rust en troost te vinden door zichzelf te accepteren als wie ze zijn en tenslotte om geluk te vinden als ze “de transseksualiteit hebben overleefd”.

Er zijn ook goede boeken over dit onderwerp on-line te lezen, zoals “From Within”, geschreven door Vicky en “Mom, I need to be a girl” door Just Evelyn. Vicky is zelf een tiener in de overgang van jongen naar meisje. In “From Within” (“Van binnenuit”) beschrijft ze hoe het voelt om op te groeien als meisje in het lichaam van een jongen. Ze bespreekt de verwarring, de emoties en de gebeurtenissen op haar pad van jonge leeftijd tot na haar transitie. “Mom, I need to be a girl” (“Mam, ik moet een meisje zijn”) is een mooi boek over een jong transseksueel meisje en haar transitie. Het is geschreven door haar moeder, (Just) Evelyn, die haar volledig ondersteund heeft bij haar transitie.

 

Het verhaal van een jonge TS-meid - from within –

staat on-line op:

( en op de mirror site van Andrea James )

 

Het relaas van een moeder

over de transitie van haar kind:

English, Español, Français,

Português, Deutsch (New!)

Dergelijke boeken zijn een goede manier om ouders te laten begrijpen wat een jonge transseksueel te doorstaan heeft, maar ook dat er iets aan te doen is. Het is een goed idee voor jonge, transseksuele meiden om hun ouders en anderen in hun omgeving te wijzen op deze boeken en op Lynn's TG/TS/IS informatie pagina’s  en deze pagina over succesvolle transseksuele vrouwen.

 

Het is heel belangrijk voor jongeren die ontdekken dat ze één of andere vorm van genderdysforie hebben om te weten dat daar vele mogelijke oplossingen voor bestaan. Het ligt er maar aan hoe sterk die dysforie is, wat voor hun de beste oplossing is. Het zou heel goed kunnen dat die oplossing bestaat uit zich af en toe als vrouw te kleden. Het kan ook zijn dat ze een androgyn leven willen leiden, met of zonder hormoontherapie, maar wel hun mannelijke identiteit bewaren. Een andere mogelijkheid is te kiezen voor een hormoonbehandeling en een volledig leven als vrouw, maar dan zonder een geslachtsveranderende operatie (‘SRS’ = ‘Sexual Reassignment Surgery’) te ondergaan.

 
Alleen bij gevallen van intense genderdysforie is een geslachtsveranderende operatie (SRS) de enige oplossing om een gelukkig en volwaardig leven als vrouw te kunnen gaan leven. Er zijn vele transgender mensen die deze gevoelens alleen in mindere mate hebben. Voor hun is zo’n operatie niet nodig. Sterker nog: Het zou een catastrofale vergissing voor ze zijn. (Zie Lynn's " Waarschuwing "-pagina). Het is dus heel belangrijk voor jonge mensen met transgender gevoelens om zelf uit te vinden wat voor hun de beste oplossing is. Alleen jij weet wat het beste voor je is. Luister naar je hart – dat zal je vertellen wat je moet doen. Er is niets verkeerds aan om een transgender identiteit te hebben en geen operatie te ondergaan. Velen hebben die weg gekozen en zijn heel goed terechtgekomen. Als je op het Internet kijkt naar de vele lijsten van "T-girls" (travestieten, transgenderisten, transseksuelen in verschillende stadia van ontwikkeling), dan zul je zien dat er heel veel verschillende mogelijkheden zijn om aan je transgender gevoelens uiting te geven.
 
Maar wie echte intense transseksuele gevoelens heeft, is zich daar meestal heel goed van bewust. Ook als tiener weten ze al, dat ze eigenlijk een meisje zijn en dat een geslachtsverandering de enige oplossing is. Voor die mensen is deze pagina bedoeld. Aan al deze succesvolle transseksuele vrouwen kun je zien dat het heel goed mogelijk is om van geslacht te veranderen en daarna een succesvol leven te leiden. Dit zijn vrouwen die wisten wat ze wilden en recht op hun doel zijn afgegaan. Het resultaat is, dat ze nu gelukkig met zichzelf kunnen zijn en een normaal, evenwichtig leven als vrouw leiden.
 
 

 
 
Een belangrijke opmerking over vrouw-naar-man (FtM) Transseksualiteit:
Lynn is zelf een transseksuele vrouw. Daarom gaat haar site vooral over man-naar-vrouw (MtF) transseksualiteit. Maar natuurlijk zijn er in de wereld niet alleen jongens die eigenlijk meisjes hadden moeten zijn, er zijn ook meisjes die eigenlijk jongens hadden moeten zijn. In feite komt vrouw-naar-man transseksualiteit bijna even vaak voor. Ook voor hun zijn er tegenwoordig goede behandelmethoden door middel van hormonen en operaties beschikbaar. Veel meer informatie daarover is te vinden via de websites voor FtM International Website, American Boyz, en FtM Resources & Links, en ook via de links die daar te vinden zijn.
 

 

Lynn heeft nu ook een pagina over succesvolle TS-mannen:

 

Succesvolle transseksuele mannen: Links en foto’s : (nl)

 
 

 


 

 

Verslag van de V-Day die onlangs heeft plaatsgevonden in Los Angeles 

Link naar de biografiën en foto’s van de mensen die er optreden!

[ Routekaart voor Transsexuelen ]

 

 

Deep Stealth Productions presenteeerde het grote V-Day 2004 evenement in Los Angeles op zaterdag 21 februari. Op het programma stond onder andere de eerste uitvoering ooit van de “Vagina Monologen” van de internationaal bekende toneelschrijver Eve Ensler door transgenderisten en een speciaal voor de gelegenheid door Eve geschreven nieuw monoloog, georganiseerd in samenwerking met de auteur van deze website en onder auspiciën van van de actrice Jane Fonda.

 

Dit grootschalige, op een breed publiek gerichte evenement was een historische gelegenheid voor de trans-gemeenschap om onszelf op een positieve manier te presenteren.

 

Het optreden zette notabele trans-vrouwen in de schijnwerpers, terwijl ze de prachtige monologen van Eve lazen, over de ervaringen van het vrouw-zijn en het terugveroveren van je eigen identiteit door lief te hebben en onze lichamen te respecteren. Tijdens het evenement stonden ook literaire, kunstzinnige en muzikale bijdragen van trans-vrouwen uit de gehele Verenigde Staten op het programma. Onder de vele vrouwen die deelnamen waren: Calpernia Addams, Becky AllisonMarci Bowers, Lynn Conway, Andrea James, Donna Rose, Gwen Smith, Leslie Townsend en vele, vele anderen. Het V-Day evenement in Los Angeles werd gehouden in Hollywood op zaterdagavond 21 februari 2004 in het Silver Screen Theater van het prachtige Pacific Design Center.

 

Een speciale uitgave voor V-Day LA 2004 werd geproduceerd als herinnering aan dit schitterende evenement; een documentaire is in voorbereiding.

 

 


 

Met dank aan:

Lynn wil vooral "David", Carla Antonelli en Lorna Root bedanken, die haar geïnspireerd hebben bij het maken van deze pagina’s over succesvolle transseksuelen. David is de maker van de "Gallery of Goddesses"-website (die nu offline is). Die site gaf een prachtig positief beeld van transgender en transseksuele vrouwen in de hele wereld. Dit was de site waar Lynn voor het eerst las over sommige van de vrouwen die nu op deze pagina vermeld staan. Helaas is die site momenteel buiten werking (en een aantal links vanaf Lynn’s pagina’s die ernaar verwezen werken dus niet). Hopelijk komt David's site binnenkort weer terug online. Lynn ontmoette Carla Antonelli online en vernam van haar “LGBT support” (= ondersteuning van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen) en van haar Spaanstalige site waar vele succesverhalen van transseksuele vrouwen te vinden waren. Lynn werd ook emotioneel geraakt door Lorna Root's website "A Midsummer Night's Dream", waar verhalen en foto’s van vele transseksuele vrouwen te vinden zijn. Sommige links op deze pagina van succesvolle TS-vrouwen verwijzen naar pagina’s op Lorna's prachtige website.

There are a number of other important websites that feature TG/TS women from all across the transgender community, and these too have been sources of ideas and inspiration for this page. Among these are Vicki Rene's "Prettiest of the Pretty", "Fiona's Fantasyland", Susana Marque's Directory, and URNotAlone.

Verder zijn wij allemaal dank verschuldigd aan de vele vrouwen die zich vrijwillig gemeld hebben om op deze pagina vermeld te worden. We hopen dat de lezers deze vrouwen zullen respecteren en eren, want dat hebben ze zeker verdiend! Ze hebben hun positie in onze maatschappij veroverd en dat was lang niet altijd makkelijk. Als je hun verhalen leest begin je pas te begrijpen welke ontberingen, offers en pijn ze op hun weg naar een succesvol leven zijn tegengekomen. Sommigen zullen in de toekomst misschien van deze lijst afgevoerd willen worden, omdat ze in “stealth mode” willen gaan leven. Maar er zullen altijd weer anderen zijn, die ook een interessant verhaal hebben en die besluiten dat zij wel een tijdje op deze lijst willen staan. Dat kan dus.  Laten we, samen met Lynn al deze vrouwen nogmaals bedanken voor hun moed om uit de anonimiteit te treden en hun verhaal met ons te delen. Hopelijk zullen anderen hier uit kunnen leren en hun eigen weg naar een succesvol leven als transseksuele vrouw gemakkelijker vinden.

 

 

 
 
 

Bezoekers sinds 2-14-05

V-5-12-04

 

[Terug naar Lynn’s TG/TS/IS informatiepagina]

 

[Lynn's home page]